Bine ati venit Vizitator ( Logare | Inregistrare )

 
Reply to this topicStart new topic
> Alocatia Complementara
UtileCopii
postare Jan 12 2007, 11:37 AM
Postare #1


Root Admin
*

Grup: Admin
Postari: 41
Inscris la: 25-November 06
Membru nr.: 684Alocatia complementara

Beneficiaza de alocatia familiala complementara familiile formate din sot, sotie si copiii in varsta de pana la 18 ani aflati in intretinerea acestora, care locuiesc impreuna si care au venituri lunare de pana la 168 lei (RON) pe membru de familie.

Temeiul legal:
- Ordonanta de urgenta nr.105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinepentru familia monoparentala, aprobata cu completari prin Legea 41/2004
- HG 1763/2005 privind corectarea limitelor de venituri si indexarea cuantumului alocatiei familiale complementare si al alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala


Ordonanta de Urgenta nr. 105 din 24.octombrie.2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala
In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
CAP. 1
Alocatia familiala complementara
ART. 1
Beneficiaza de alocatia familiala complementara, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, familiile formate din sot, sotie si copiii in varsta de pana la 18 ani aflati in intretinerea acestora, care locuiesc impreuna.
ART. 2
Alocatia familiala complementara se acorda lunar familiei prevazute la art. 1, daca aceasta realizeaza venituri nete lunare pe membru de familie de pana la 1,5 milioane lei.
ART. 3
Cuantumul alocatiei familiei complementare este de:
a) 300.000 lei pentru familia cu un copil;
cool.gif 350.000 lei pentru familia cu 2 copii;
c) 400.000 lei pentru familia cu 3 copii;
d) 450.000 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii.
ART. 4
Pentru familiile prevazute la art. 1, care sunt beneficiare de ajutor social in baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, cuantumul alocatiei familiale complementare prevazut la art. 3 se majoreaza cu 25% .
CAP. 2
Alocatia de sustinere pentru familia monoparentala
ART. 5
Beneficiaza de alocatie de sustinere familiile formate din persoana singura si copiii in varsta de pana la 18 ani aflati in intretinere si care locuiesc impreuna cu aceasta, denumite familii monoparentale.
ART. 6
In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin persoana singura se intelege persoana care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) este necasatorita;
cool.gif este vaduva;
c) este divortata;
d) al carei sot/sotie este declarat/declarata disparut/disparuta prin hotarare judecatoreasca;
e) al carei sot/sotie este arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretinerea copiilor;
f) nu a implinit varsta de 18 ani si se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. a) - e);
g) a fost numita tutore sau i s-au incredintat ori dat in plasament unul sau mai multi copii si se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. a) - c), cu exceptia asistentului maternal profesionist.
ART. 7
Alocatia de sustinere se acorda lunar familiilor monoparentale daca realizeaza venituri nete lunare pe membru de familie de pana la 1,5 milioane lei.
ART. 8
Cuantumul alocatiei de sustinere este de:
a) 450.000 lei pentru familia cu un copil;
cool.gif 525.000 lei pentru familia cu 2 copii;
c) 600.000 lei pentru familia cu 3 copii;
d) 675.000 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii.
CAP. 3
Dispozitii comune
ART. 9
Beneficiaza de alocatiile prevazute la art. 1 si 5 familiile ai caror membri sunt cetateni romani care locuiesc in Romania, precum si cetateni ai altor state ori apatrizi care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legislatiei romane.
ART. 10
Sunt considerati ca facand parte din familia definita la art. 1 si 5 si copiii adoptati, incredintati sau aflati in plasament familial ori pentru care s-a instituit tutela, potrivit legii.
ART. 11
Familiile care au in intretinere copii de varsta scolara, definite la art. 1 si 5, beneficiaza de alocatie familiala complementara sau de alocatie de sustinere, in conditiile in care copiii urmeaza o forma de invatamant organizata potrivit legii.
ART. 12
Limita de venituri prevazuta la art. 2 si 7, cuantumurile alocatiei familiale complementare prevazute la art. 3, precum si cuantumurile alocatiei de sustinere prevazute la art. 8 se corecteaza anual in functie de evolutia preturilor de consum si se aproba prin hotarare a Guvernului.
CAP. 4
Stabilirea si plata drepturilor
ART. 13
Alocatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se acorda pe baza de cerere insotita de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile acesteia.
ART. 14
(1) Cererile pentru stabilirea si acordarea alocatiilor se intocmesc de reprezentantul familiei si se inregistreaza la primaria localitatii sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala locuieste familia.
(2) Pentru cetatenii straini sau apatrizi cererea prevazuta la alin. (1) se inregistreaza la primaria localitatii sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta familia.
(3) In cazul familiilor fara locuinta, cererea prevazuta la alin. (1) se inregistreaza la primaria localitatii sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala acestea traiesc.
ART. 15
(1) Componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica fata de reprezentantii legali se dovedesc cu livretul de familie.
(2) Pentru situatiile care nu sunt evidentiate in livretul de familie, reprezentantul familiei prezinta, in mod obligatoriu, actele doveditoare necesare.
ART. 16
(1) La stabilirea veniturilor pe baza carora se acorda alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere se iau in considerare toate veniturile pe care membrii familiei la realizeaza, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari pentru somaj, obligatii legale de intretinere, indemnizatii cu caracter permanent, precum si alte creante legale.
(2) Daca familia are in proprietate terenuri, cladiri, spatii locative sau alte bunuri, mobile ori imobile, la stabilirea venitului net lunar se iau in considerare arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea.
ART. 17
Formularul de cerere pentru solicitarea alocatiei si lista actelor doveditoare privind veniturile realizate se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
ART. 18
Dreptul la alocatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta pentru familiile beneficiare de ajutor social se stabileste numai pe baza cererii intocmite de reprezentantul familiei, documentele justificative pentru acordarea alocatiei fiind cele pe baza carora s-a acordat dreptul la ajutorul social.
ART. 19
(1) In vederea verificarii indeplinirii de catre solicitant a conditiilor de acordare a alocatiei familiale complementare sau a alocatiei de sustinere, primarul dispune, in mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale in termen de 15 zile de la data inregistrarii cererii.
(2) Ancheta sociala se efectueaza de catre personalul serviciului public de asistenta sociala din subordinea consiliului local sau, dupa caz, din compartimentul de specialitate din aparatul de lucru al consiliului local.
(3) Ancheta sociala se intocmeste potrivit modelului aprobat prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta si constituie proba legala pentru instantele judecatoresti, in legatura cu deschiderea dreptului sau respingerea cererii.
(4) Raspunderea asupra continutului anchetei sociale revine primarului si persoanelor care au efectuat ancheta sociala.
(5) In cazul in care solicitantul refuza sa furnizeze informatiile necesare pentru intocmirea anchetei sociale, se considera ca familia acestuia nu indeplineste conditiile de acordare a alocatiei familiale complementare sau a alocatiei de sustinere.
ART. 20
(1) Stabilirea dreptului la alocatia familiala complementara sau la alocatia de sustinere si a cuantumului acestora se face prin dispozitie scrisa a primarului.
(2) In termen de 5 zile de la efectuarea anchetei sociale, primarul are obligatia sa comunice solicitantilor dispozitia de acordare a dreptului sau respingerea cererii privind alocatia familiala complementara ori alocatia de sustinere.
ART. 21
Dreptul la alocatia familiala complementara si la alocatia de sustinere se acorda incepand cu luna urmatoare inregistrarii cererii.
ART. 22
Titularul alocatiei familiale complementare sau al alocatiei de sustinere este reprezentantul familiei, iar beneficiarul este familia.
ART. 23
Plata drepturilor pentru alocatia familiala complementara sau alocatia de sustinere se asigura de catre directiile pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare directii teritoriale, prin decizie a directorului executiv.
ART. 24
Emiterea deciziei directorului executiv al directiei teritoriale are la baza dispozitia primarului privind acordarea dreptului, insotita de cererea prevazuta la art. 14, certificata de primar.
ART. 25
Pentru familiile care indeplinesc conditiile de acordare a alocatiei familiale complementare sau a alocatiei de sustinere, primarul are obligatia de a transmite directiei teritoriale pana la data de 5 a lunii urmatoare, pentru luna anterioara, pe baza de borderou, documentele prevazute la art. 24.
ART. 26
(1) Data platii alocatiei familiale complementare si a alocatiei de sustinere, precum si modalitatea de plata se stabilesc de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
(2) Plata alocatiei familiale complementare si a alocatiei de sustinere se realizeaza, dupa caz, pe baza de mandat postal sau in cont curent personal.
ART. 27
(1) In cazul in care intervin modificari cu privire la componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul alocatiei familiale complementare sau al alocatiei de sustinere are obligatia ca, in termen de maximum 5 zile, sa comunice in scris primarului modificarile intervenite.
(2) In situatia in care modificarile intervenite nu conduc la pierderea dreptului la alocatia familiala complementara sau la alocatia de sustinere, titularul solicita modificarea cuantumului dreptului printr-o noua cerere insotita de actele doveditoare privind modificarile intervenite.
(3) Primarul are obligatia sa verifice prin ancheta sociala modificarile intervenite si sa emita dispozitie scrisa referitoare la noul cuantum.
(4) Primarul transmite directiei teritoriale documentele prevazute la art. 24.
(5) Modificarea cuantumului se face incepand cu luna urmatoare celei in care au intervenit modificarile.
ART. 28
(1) In vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a dreptului la alocatia familiala complementara sau la alocatia de sustinere, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni.
(2) In situatia in care se constata modificari ce conduc la diminuarea cuantumului alocatiei familiale complementare sau al alocatiei de sustinere, primarul emite dispozitie scrisa privind noul cuantum, pe care o comunica directiei teritoriale, insotita de ancheta sociala.
(3) Cuantumul prevazut la alin. (2) se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care s-a efectuat ancheta sociala.
ART. 29
Familiile care beneficiaza de alocatie familiala complementara sau de alocatie de sustinere au obligatia ca, pentru copiii de varsta scolara, sa prezinte primarului, din 3 in 3 luni, dovada frecventarii cursurilor.
ART. 30
(1) Plata alocatiei familiale complementare si a alocatiei de sustinere se suspenda in luna urmatoare celei in care se constata una dintre urmatoarele situatii:
a) nerespectarea prevederilor art. 29;
cool.gif pe perioada incredintarii copilului unei institutii de asistenta sociala sau unui asistent maternal profesionist.
(2) Prezentarea de catre titular, in termen de 3 luni de la data suspendarii platii alocatiei familiale complementare sau alocatiei de sustinere, a dovezilor privind indeplinirea pe perioada suspendarii a conditiilor prevazute de art. 29 atrage reluarea platii, inclusiv a sumelor cuvenite pe perioada suspendarii.
ART. 31
Dreptul la alocatia familiala complementara sau la alocatia de sustinere inceteaza in luna urmatoare celei in care se constata una dintre situatiile:
a) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;
cool.gif plata a fost suspendata si, in termen de 3 luni de la data suspendarii, nu au fost prezentate dovezi ca sunt intrunite cerintele prevazute de art. 29.
ART. 32
(1) Suspendarea platii alocatiei familiale complementare sau a alocatiei de sustinere se face prin decizie a directorului executiv al directiei teritoriale, iar incetarea dreptului se stabileste prin dispozitie scrisa a primarului.
(2) Decizia directorului executiv al directiei teritoriale, precum si dispozitia primarului se comunica titularului in termen de 5 zile de la emitere.
ART. 33
(1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de alocatie familiala complementara sau de alocatie de sustinere se recupereaza de la titularul dreptului alocatiei in termenul de prescriptie stabilit de lege pentru creantele bugetare.
(2) Recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de alocatie familiala complementara sau de alocatie de sustinere se face de catre directia teritoriala prin decizie a directorului executiv, care se comunica debitorului in termen de 15 zile.
(3) Decizia de recuperare constituie titlu executoriu de la data comunicarii.
(4) Sumele incasate necuvenit ca urmare a savarsirii unei infractiuni se recupereaza integral de la autorii acesteia, in conditiile legii.
CAP. 5
Dispozitii tranzitorii si finale
ART. 34
(1) Nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (2), art. 25, art. 27 alin. (3) si (4), art. 28 alin. (1) si (2), art. 32 alin. (2) si ale art. 33 alin. (2) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele cu atributii de control ale Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
(3) Cuantumul amenzilor contraventionale prevazute la alin. (1) se modifica prin hotarare a Guvernului.
(4) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
ART. 35
Declararea unui numar mai mare de membri de familie sau declararea unor venituri mai mici decat cele reale, in scopul de a obtine foloase materiale necuvenite, constituie infractiune si se pedepseste potrivit dispozitiilor Codului penal.
ART. 36
Alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere sunt forme de sprijin cu destinatie speciala acordate din bugetul de stat si nu se iau in considerare la stabilirea altor drepturi si obligatii si se supun executarii silite in conditiile dispozitiilor privind executarea silita a creantelor bugetare, numai pentru recuperarea sumelor platite necuvenit cu acest titlu.
ART. 37
(1) Fondurile pentru plata alocatiei familiale complementare si a alocatiei de sustinere, precum si pentru cheltuielile cu transmiterea drepturilor se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
(2) Cheltuielile administrative pentru verificarea indeplinirii conditiilor si stabilirea drepturilor la alocatia familiala complementara sau la alocatia de sustinere se suporta din bugetul local al unitatilor administrativ-teritoriale.
ART. 38
Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei monitorizeaza aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
ART. 39
(1) Dispozitia scrisa a primarului privind stabilirea sau respingerea dreptului la alocatia familiala complementara sau la alocatia de sustinere si decizia directorului executiv de recuperare a sumelor incasate necuvenit se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.
(2) Cererile, actiunile si caile de atac privind dreptul la alocatia familiala complementara si la alocatia de sustinere sunt scutite de taxa de timbru.
ART. 40
(1) Cererile pentru solicitarea drepturilor prevazute de Legea nr. 119/1997 privind alocatia suplimentara pentru familiile cu copii se pot inregistra la primarie pana cel mai tarziu la data de 30 noiembrie 2003.
(2) Cererile prevazute la alin. (1) se transmit directiilor teritoriale pana cel mai tarziu la data de 31 decembrie 2003.
(3) Drepturile stabilite in baza Legii nr. 119/1997 cu titlu de alocatie suplimentara pentru familiile cu copii se platesc din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, pana cel mai tarziu la data de 31 martie 2004.
ART. 41
In termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Finantelor Publice vor elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
ART. 42
(1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2004.
(2) Pe aceeasi data se abroga Legea nr. 119/1997 privind alocatia suplimentara pentru familiile cu copii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 149 din 11 iulie 1997, cu exceptia art. 6, Hotararea Guvernului nr. 443/1997 privind normele pentru stabilirea si plata alocatiei suplimentare, precum si masurile de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 119/1997 privind alocatia suplimentara pentru familiile cu copii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 195 din 15 august 1997, precum si orice alte dispozitii contrare.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
Ministrul muncii,
solidaritatii sociale si familiei,
Elena Dumitru
p. Ministrul administratiei si internelor,
Alexandru Farcas,
secretar de stat
p. Ministrul delegat
pentru administratia publica,
Ilie Stefan,
secretar de stat
p. Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
---------------

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 747 din 26 octombrie 2003
  Daca iti place acest topic recomanda pe facebook :
Go to the top of the page
 
+Quote Post
UtileCopii
postare Jan 12 2007, 11:38 AM
Postare #2


Root Admin
*

Grup: Admin
Postari: 41
Inscris la: 25-November 06
Membru nr.: 684Legea nr. 41 din 11.martie.2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
ARTICOL UNIC
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105 din 24 octombrie 2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 747 din 26 octombrie 2003, cu urmatoarele completari:
1. La articolul 30 alineatul (1), dupa litera cool.gif se introduc doua litere noi, literele c) si d), cu urmatorul cuprins:
"c) directia teritoriala constata ca dreptul la alocatia familiala complementara sau la alocatia de sustinere a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenta familiei ori veniturile realizate sau pe parcursul acordarii au intervenit modificari ale acestora;
d) pe o perioada de 3 luni consecutive se inregistreaza mandate postale returnate pentru titularul alocatiei familiale complementare sau, dupa caz, al alocatiei de sustinere."
2. La articolul 30, dupa alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. c) si d), directorul executiv al directiei teritoriale solicita primariei in a carei raza teritoriala locuieste familia verificarea situatiei. Dupa verificare, drepturile neridicate de catre titular se achita acestuia pe baza de cerere inregistrata la directia teritoriala."
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 19 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU
---------------

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 250 din 22 martie 2004
  Daca iti place acest topic recomanda pe facebook :
Go to the top of the page
 
+Quote Post
UtileCopii
postare Jan 12 2007, 11:38 AM
Postare #3


Root Admin
*

Grup: Admin
Postari: 41
Inscris la: 25-November 06
Membru nr.: 684Hotararea de Guvern nr. 1763 din 22.decembrie.2005 privind corectarea limitelor de venituri si indexarea cuantumului alocatiei familiale complementare si al alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala, aprobata cu completari prin Legea nr. 41/2004,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
ARTICOL UNIC
(1) Incepand cu luna ianuarie 2006, limita de venituri prevazuta la art. 2 si 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala, aprobata cu completari prin Legea nr. 41/2004, este de 168 lei (RON).
(2) Cuantumul alocatiei familiale complementare, prevazut la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2003, aprobata cu completari prin Legea nr. 41/2004, este de:
a) 34 lei (RON) pentru familia cu un copil;
cool.gif 40 lei (RON) pentru familia cu 2 copii;
c) 45 lei (RON) pentru familia cu 3 copii;
d) 50 lei (RON) pentru familia cu 4 sau mai multi copii.
(3) Cuantumul alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala, prevazut la art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2003, aprobata cu completari prin Legea nr. 41/2004, este de:
a) 50 lei (RON) pentru familia cu un copil;
cool.gif 59 lei (RON) pentru familia cu 2 copii;
c) 67 lei (RON) pentru familia cu 3 copii;
d) 76 lei (RON) pentru familia cu 4 sau mai multi copii.
PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:
Ministrul muncii,
solidaritatii sociale si familiei,
Gheorghe Barbu
p. Ministrul administratiei si internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
p. Ministrul finantelor publice,
Catalin Doica,
secretar de stat
---------------

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 1182 din 28 decembrie 2005
  Daca iti place acest topic recomanda pe facebook :
Go to the top of the page
 
+Quote Post
UtileCopii
postare Jan 12 2007, 11:39 AM
Postare #4


Root Admin
*

Grup: Admin
Postari: 41
Inscris la: 25-November 06
Membru nr.: 684
Conditii
Stabilirea drepturilor
- in termen de 15 zile primarul dispune efectuarea anchetei sociale pentru verificarea situatiei de fapt;
- in termen de 5 zile de la efectuarea anchetei sociale, primarul emite dispozitia de aprobare/respingere pe care o comunica atat solicitantului alocatiei, cat si directiei pentru dialog, familie si solidaritate sociala;
Daca sunt indeplinite criteriile de eligibilitate, dreptul la alocatia familiala complementara se stabileste prin dispozitia scrisa a primarului, iar dreptul se acorda incepand cu luna urmatoare inregistrarii cererii.


Cuantum

Incepand cu luna ianuarie 2006, limita de venituri prevazuta la art. 2 si 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala, aprobata cu completari prin Legea nr. 41/2004, este de 168 lei (RON)

Cuantumul alocatiei familiale complementare, prevazut la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2003, aprobata cu completari prin Legea nr. 41/2004, este de:
a) 34 lei (RON) pentru familia cu un copil;
cool.gif 40 lei (RON) pentru familia cu 2 copii;
c) 45 lei (RON) pentru familia cu 3 copii;
d) 50 lei (RON) pentru familia cu 4 sau mai multi copii.

Modalitati de obtinere
Directorul executiv al directiei de munca, solidaritate sociala si familie emite, pe baza documentelor transmise de primari, decizia de plata a drepturilor cu titlul de alocatie familiala complementara.
Plata alocatiei se realizeaza, dupa caz, pe baza de mandat postal sau in cont curent personal.
Obligatiile beneficiarilor
In cazul in care intervin modificari cu privire la componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul alocatiei familiale complementare are obligatia ca, in termen de maxim 5 zile, sa comunice in scris primarului modificarile intervenite. Titularul solicita modificarea cuantumului dreptului printr-o noua cerere insotita de acte doveditoare privind modificarile intervenite.
Modificarea cuantumului se face incepand cu luna urmatoare celei in care au intervenit modificarile.
Pentru copiii de varsta scolara familiile beneficiare de alocatie au obligatia sa prezinte primarului, din 3 in 3 luni dovada frecventarii cursurilor.


Documente Necesare
a) cerere tip intocmita de reprezentantul familiei, care se inregistreaza la primaria localitatii sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala familia isi are domiciliul ori resedinta.
In cazul familiei fara domiciliu sau resedinta, cererea se inregistreaza la primaria localitatii in a carei raza teritoriala aceasta traieste.
Formularul de cerere este prevazut in anexa nr.1 la Hotararea nr.1539/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicarea a O.U.G. nr.105/2003. (link)
cool.gif acte doveditoare privind componenta familiei si veniturile acesteia:
- acte doveditoare privind veniturile familiei;
- livretul de familie completat la zi, iar in cazul in care familia nu are livret de familie, serviciul de stare civila are obligatia de a-l elibera in termen de 30 de zile de la data solicitarii alocatiei;
- hotararea judecatoreasca prin care sotul /sotia este declarat/declarata disparut/disparuta (dupa caz) ;
- hotararea judecatoreasca prin care sotul /sotia este arestat preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretinerea familiei (dupa caz);
- dispozitia primarului privind instituirea tutelei.
- certificatul de incadrare intr-un grad de handicap prezentat de familiile care au in intretinere copii cu handicap de varsta scolara si care nu frecventeaza scoala.


Termen
Suspendarea dreptului
- neprezentarea adeverintei privind frecventarea cursurilor la termenele stabilite
- pe perioada incredintarii copilului unei institutii de asistenta sociala sau unui asistent maternal profesionist
- prezentarea de catre titular, in termen de trei 3 luni de la data suspendarii platii alocatiei, a dovezilor privind indeplinirea pe perioada suspendarii a conditiilor prevazute atrage reluarea platii, inclusiv a sumelor cuvenite pe perioada suspendarii.
Incetarea dreptului
- in luna urmatoare celei in care se constata urmatoarele situatii:
· beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de ordonanta
· plata a fost suspendata si in termen de 3 luni de la suspendare nu a mai fost adusa dovada frecventarii scolii.
  Daca iti place acest topic recomanda pe facebook :
Go to the top of the page
 
+Quote Post
VALERIA OANA
postare Feb 15 2007, 04:14 PM
Postare #5


Golden Member
*********

Grup: Golden Members
Postari: 9,834
Inscris la: 17-January 07
Din: Bucuresti
Membru nr.: 1,563>
Va era teama ca iese statul in pierdere?


--------------------
  Daca iti place acest topic recomanda pe facebook :
Go to the top of the page
 
+Quote Post
perlita
postare Nov 14 2007, 10:19 AM
Postare #6


Member
***

Grup: Members
Postari: 442
Inscris la: 25-July 07
Din: Brasov
Membru nr.: 5,431mi-a spus cineva de curand ca in cazul meu de parinte singur, nu ar trebui sa mi se opreasca impozit pe salariu; ati auzit de asa ceva?


--------------------


  Daca iti place acest topic recomanda pe facebook :
Go to the top of the page
 
+Quote Post
perlita
postare Nov 15 2007, 09:02 AM
Postare #7


Member
***

Grup: Members
Postari: 442
Inscris la: 25-July 07
Din: Brasov
Membru nr.: 5,431QUOTE(perlita @ Nov 14 2007, 10:19 AM) *
mi-a spus cineva de curand ca in cazul meu de parinte singur, nu ar trebui sa mi se opreasca impozit pe salariu; ati auzit de asa ceva?
Sigur nu ati avuzit de asa ceva fiindca nici nu exista asa ceva!! biggrin.gif Cine mi-a dat informatia nu s-a exprimat corect! M-am lamurit singura! E vorba de deducerea personala in care se tine cont de nr de copii avuti in intretinere.


Algoritmul de calcul folosit la prezentul calculator, se bazeaza pe urmatoarele:

Ordin emis de ministrul finantelor publice, 10 ianuarie 2005
Art. 3. - La calculul deducerilor personale lunare degresive potrivit art. 1 in functie de venitul brut lunar din salarii si de numarul de persoane aflate in intretinerea contribuabilului s-a utilizat urmatorul algoritm de calcul:
Pentru un venit brut lunar din salarii cuprins intre 10.000.001 si 30.000.000 lei:
Fara persoane in intretinere: 2.500.000 x [1-(VBL-10.000.000)/20.000.000]
Cu o persoana in intretinere: 3.500.000 x [1-(VBL-10.000.000)/20.000.000]
Cu 2 persoane in intretinere: 4.500.000 x [1-(VBL-10.000.000)/20.000.000]
Cu 3 persoane in intretinere: 5.500.000 x [1-(VBL-10.000.000)/20.000.000]
Cu 4 persoane in intretinere: 6.500.000 x [1-(VBL-10.000.000)/20.000.000]
Pentru un venit brut lunar din salarii peste 30.000.000: Deducerea personala lunara este 0 (zero).
VBL - venit brut lunar

Extrase din Ordonanta de Urgenta a guvernului nr. 138 pe 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Cap. I Art. 40: pct. 1 lit. a: in cazul persoanelor fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, veniturilor obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei;

Cap. I Art. 40: pct. 2: Persoanele fizice care indeplinesc conditiile de rezidenta prevazute la art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. cool.gif sau c) timp de 3 ani consecutiv vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, incepand cu al patrulea an fiscal.
Cap. I Art. 43: pct. 1: Cota de impozit pentru determinarea impozitului pe veniturile din:
a) activitati independente;
cool.gif salarii;
c) cedarea folosintei bunurilor;
d) pensii;
e) activitati agricole;
f) premii;
g) alte surse
este de 16% aplicata asupra venitului impozabil corespunzator fiecarei surse din categoria respectiva.
Cap. II Art. 48:
(5) Urmatoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:
a) cheltuielile de sponsorizare si mecenat efectuate conform legii, in limita unei cote de 5% din baza de calcul determinata conform alin. (6);
cool.gif cheltuielile de protocol, in limita unei cote de 2% din baza de calcul determinata conform alin. (6);
d) cheltuielile sociale, in limita sumei obtinute prin aplicarea unei cote de pana la 2% la fondul de salarii realizat anual;
(6) Baza de calcul se determina ca diferenta dintre venitul brut si cheltuielile deductibile, altele decat cheltuielile de sponsorizare, mecenat, cheltuielile de protocol si cotizatiile platite la asociatiile profesionale.
(7) Nu sunt cheltuieli deductibile:
l) impozitul pe venit suportat de platitorul venitului in contul beneficiarilor de venit;
Cap. III Art. 56: Deducere personala
(1) Persoanele fizice prevazute la art. 40 alin. (1) lit. a) si alin. (2) au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza.
(2) Deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 10.000.000 lei inclusiv, astfel:
- pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere - 2.500.000 lei;
- pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere - 3.500.000 lei;
- pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere - 4.500.000 lei;
- pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere - 5.500.000 lei;
- pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere - 6.500.000 lei.
Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 10.000.001 lei si 30.000.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus si se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.
Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 30.000.000 lei nu se acorda deducerea personala.
(3) Persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 2.500.000 lei lunar.
(4) in cazul in care o persoana este intretinuta de mai multi contribuabili, suma reprezentand deducerea personala se atribuie unui singur contribuabil, conform intelegerii intre parti.
(5) Copiii minori, in varsta de pana la 18 ani impliniti, ai contribuabilului sunt considerati intretinuti.
Cap. III Art. 57: Determinarea impozitului pe venitul din salarii
(1) Beneficiarii de venituri din salarii datoreaza un impozit lunar, final, care se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri.
(2) Impozitul lunar prevazut la alin. (1) se determina astfel:
a) la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, si urmatoarele:
- deducerea personala acordata pentru luna respectiva;
- cotizatia sindicala platita in luna respectiva;
- contributiile la schemele facultative de pensii ocupationale, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei a 200 euro;
cool.gif pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora;
(3) Platitorul este obligat sa determine valoarea totala a impozitului anual pe veniturile din salarii, pentru fiecare contribuabil.
(4) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul stabilit la alin. (3), pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit care functioneaza in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare.
Cap. V Art. 67: Retinerea impozitului din veniturile din investitii
(1) Veniturile sub forma de dividende, inclusiv sume primite ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile inchise de investitii, se impun cu o cota de 10% din suma acestora. Obligatia calcularii si retinerii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine persoanelor juridice o data cu plata dividendelor catre actionari sau asociati. Termenul de virare a impozitului este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se face plata. in cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-a aprobat bilantul contabil, termenul de plata a impozitului pe dividende este pana la data de 31 decembrie a anului respectiv.

Conform prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 512/2004 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2005, salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2005, este de 9.211.000 lei.

In conformitate cu prevederile articolelor 23 si 24 din Legea nr. 19/2000, cu modificãrile si completarile ulterioare, la stabilirea plafonului maxim al bazei de calcul a contributiei de asigurari sociale se are in vedere valoarea corespunzatoare a 5 salarii medii brute, respectiv 46.055.000 lei.


--------------------


  Daca iti place acest topic recomanda pe facebook :
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Reclama
postare
Postare #


Reclama

Reclama
  Daca iti place acest topic recomanda pe facebook :
Go to the top of the page
 
Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

RSS Versiune Lo-Fi Acum este ora: 21st July 2017 - 10:43 PM